Breaking News

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 ทุกวัน

 08.00 – 16.30

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

เบอร์โทร 0 7534 5172, 088 468 8537

แฟกส์ 0 7534 6517

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

        สัมผัสความล้ำค่าแห่งเมืองนครศรีธรรมราชผ่านปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และของประเทศไทย ที่เปรียบดังศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวใต้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้น เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร ที่มีหัวใจสำคัญคือองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่มีส่วนยอดเจดีย์เป็นทองคำซึ่งพระบรมธาตุองค์นี้ สร้างขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย) อันเป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองนครศรีธรรมราช
สิ่งที่น่าสนใจ
– พระบรมธาตุเจดีย์ หัวใจสำคัญของวัดแห่งนี้ที่มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงลังกาสูง 55.78 เมตร จากฐานบัวคว่ำบัวหงายถึงปลียอด 6.80 เมตร ใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบส่วนฐานขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ (วิหารทับเกษตร) มีซุ้มถึง 22 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีหัวช้างยื่นออกมารองรับพระบรมธาตุเจดีย์ ประหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
– พระวิหารหลวง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาที่มีความงดงาม
– วิหารสามจอม อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ชื่อว่า “พระศรีธรรมาโศกราช”
– วิหารพระมหาภิเนษกรมน์ (วิหารพระทรงม้า)
– วิหารเขียนและวิหารโพธิ์ลังกา อันเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชา

About NPHRC2018

Check Also

ทะเลหมอกกรุงชิง

        ทะเลหมอกกรุงชิง หรือ จุดชมวิวเขาเหล็ก อยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 1 บ้านบางนบ ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ …